LET YOUR LOVE BE FELT NOT JUST HEARD

This Holy Wednesday, let me share a Christian piece in my literary album “JEWELS”.

Me isang aplikante sa trabaho ang ipinatawag for an interview. Magaling niyang nasagot ang mga tanong sa kanya tungkol sa kakayahan niya at sa kanyang karanasan.

Sinabi ng Manager… “ dito sa position na inaaplyan mo hindi naming tinitingnan ang magaling o ang maabilidad. Ang kailangan namin ay taong Responsable. “

Sumagot ang aplikante… “ e di ako talaga ang kailangan ninyo, tanggap na ako.”

Tanong ng Manager…” at bakit ka namin tatanggapin, ang gusto namin ay taong responsible”

 Ang masigla tugon ng aplikante… “ ako na nga iyon, kasi sa dati kong trabaho, pag me palpak o problema ang laging sinasabi ng mga kasama ko, I AM RESPONSIBLE”

Ang tao ay may rights and responsibilities. Rights are defined as something we are ALLOWED to do. Responsibilities are something that we are SUPPOSED to do. Ngunit kadalasan natatandaan ng tao and kanilang rights and completely forget about their responsibilities. We accept our rights na maging Christian, subalit ang responsibilidad na nakaatang sa pagiging Christians ay kadalasang nakakaligataan. People tend to enjoy life na bigay ng Panginoon, ngunit kinalilimutan ang mga tungkulin kaakibat ng buhay na bigay niya.

May mga kaloob ang Panginoon na ibinigay sa atin, at ito ang maari nating ituring na mga rights natin as Christians (Matthew 25:24-30) 1) Ito iyong huling part ng parable of the talents. 2) The parable teaches that each individual is responsible to God for the abilities he or she has. 3) Nalaman natin na kailangang gamitin ang mga talents na ito to please God 4) Hindi katulad sa One Talent Man, kailangan nating pangalagaan at gamitin ng nararapat ang talentong natanggap natin because we were given the adjacent responsibilities sa mga talents or rights na ito.

Ano ang mga inaasahan sa atin ng ating Panginoon  Ano ang inaasahan sa atin ni Hesus?

UNA:   Tulungan ang mga nangangailangan

Proverbs 3:27-28 “Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka at bumalik uli at bukas ay magbibigay ako, pagka ikaw ay mayroon.” Jesus taught that we always have opportunity to help the poor kahit na walang mag-appreciate sa atin “Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha at kung kailanman ibigin ninyo ay magagawan ninyo sila ng magaling datapuwat akoy hindi laging nasa inyo” (Marcos 14:7)

IKALAWA:   Mamuhay para sa Panginoon

Bilang Kristiyano tayo ay tinubos sa ating kasalanan. As a result of that pagtubos, we have an obligation sa tumubos sa atin.

2Cor 5:15  “At siya’y namatay para sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi duon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay”. Sino ba ito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo’y mamuhay para sa ating Panginoon. Kung paano tayo mamuhay ang pinakamahalagang aspeto ng pagiging Christian natin sa ating kapuwa. Mas naririnig nila ang mga salita kapat NAKIKITA ang ating mga ginagawa. 1 Cor 11:1  “ Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo” Paano sila magiging katulad ni Kristo? Sa pamamagitan natin, nang ipinakikita nating pamumuhay para sa Panginoon.

IKATLO:   Upang ipangaral ang kanyang mga Salita

Isa sa mga huling tagubilin ni Hesus sa Kanyang mga disciples before he ascended to heaven is recorded in Matthew 28:18-20. “Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa Akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo” Hindi ba tayo ay disciples din ng Panginoon, na tayo ay may tungkulin na palaganapinl ang Kanyang mga Salita.

Sa buong aklat ng Acts, Christians go into the world and teach and preach the gospel. Kailangan natin na mailahad ang mga Salita ng Panginoon. Sa makabagong panahon, ang daming pamamaraan ang maari nating gamitin ng naaangkop sa takbo ng panahon, and WE CAN INFLUENCE AND CORRECT THE CURRENT MODERN WAYS, huwag nating takbuhan ang pagunlad ng teknolohiya, at manatili sa makalumang paraan, kundi gamitin ang teknolohiyang ito upang maging paraan sa paglaganap ng salita ng Panginoon.

At dito madalas na maraming nagkakamali sa atin. Dahil sa description na “salita ng Panginoon” kung kaya ang nangyayari ay puro rin tayo “SALITA” at madalas na ipinagwawagaywayan pa ng ating mga dila ang puro Panginoon, Panginoon o verses sa Bible. Ang salita o sabihin na nating daldal kadalasan ay madaling makasakit sa kapuwa, lalo na kung ang dating mo ay napaka “righteous”.. ikaw ang magaling dahil ikaw ang nakakaunawa sa Bible, ikaw ang bida, ikaw ang nag-aral.. wala ka na time para makinig sa iba at unawain ang kanilang damdamin. Lalo na kung palagi na ay ibinibigay mong halimbawa ang iyong sarili.

Let us go out and reach out to others by being humble, by being a listener.. not a talker.. by being a motivator, not a spoiler… by being an inspiration.. not a basher.

Madalas kong sinasabi tuwing may pagdiriwang sa Panginoon, “Anuman ang gagawin mo, be sure wala kang masasagasaang tao bagkus ikaw ay may natutulungan. Marami ang humuhusga kahit kapwa mo Kristiyano kapag namuhay ka sa Panginoon sapagkat ang mundo ay puno ng materyalismo. Laging ang pagtulong at pagsuporta sa kapuwa ay isasakay nila sa Pera, hindi sa tunay na gawang Kristiyan. You have the Responsibility to uphold your being a Christian. Kung hindi ikaw, who is a Christian, who will uphold Christianity?”

Our Christian RIGHTS IS A RESPONSIBILITY. Let us use our RIGHTS TO BE RESPONSIBLE.

Let it shine in ourselves. Less talk. More reflections.

—000—

“If I let you know. You can’t tell nobody, I’m talking ’bout nobody. Are you responsible?” – Aaliyah

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s